ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα υλικά και τη βιοτεχνολογία, οδηγεί σε ποικίλες εξελίξεις που μεταμορφώνουν πολύ γρήγορα τον τρόπο ζωής και της εργασίας μας. Καθώς οι αλλαγές δε μας περιμένουν, συμβαίνουν και μας προσπερνούν πριν καλά καλά τις αντιληφθούμε, η Εκπαίδευση και η Κατάρτιση των Νέων γίνεται επιτακτική ανάγκη επένδυσης για το μέλλον. Η διακρατική κινητικότητα με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, αποτελεί, πλέον, έναν από τους βασικούς τρόπους με τον οποίο οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα και την προσωπική τους εξέλιξη. Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όπως διαμορφώνονται διεθνώς από την αγορά της εργασίας, απαιτείται συνδυασμός πολλών γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας στην εργασιοκεντρική μάθηση και όραμα ώστε να διευκολύνουμε τους νέους στη μετάβαση τους από την Εκπαίδευση στην Εργασία και να προετοιμαστούν, όσο καλύτερα μπορούν, ως νέοι Επαγγελματίες.

Στο Συνέδριο καλούνται εκπρόσωποι από τους χώρους της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Έρευνας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει και τους σχεδιασμούς τους για το μέλλον, σε μια συνδιάσκεψη ομοτίμων για τη διαμοίραση γνώσης και εμπειρίας, σοφίας και οραμάτων, επένδυση για τον τόπο μας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Επαγγελματική Ανάπτυξη,  δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση

Νεανική Επιχειτηματικότητα και Καινοφυείς Επιχειρήσεις

Διαχείριση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Στρατηγικές Έρευνας

Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

Αναπτυξιακά Έργα

Ηγεσία και Διακυβέρνηση

Εργασιοκεντρική Μάθηση

STEM Εκπαίδευση

Προαγωγή Υγείας

Μαθησιακές Δυσκολίες

Advertisements